Disclaimer
X

Ontvang onze nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in en klik op 'aanmelden'. Indien u niet langer onze nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich afmelden door uw e-mailadres in te vullen en te klikken op 'Afmelden'.Geslacht: Dhr.   Mw.
 Aanmelden    Afmelden

Advies voor VMBO PIE
GFX/hero/0018.2.jpg

Disclaimer


Gebruiksvoorwaarden van de Brink Techniek BV Website


A. Algemeen

1.Wijziging Voorwaarden 
Brink Techniek BV behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Uw gebruik van de Site na aanpassing van de Voorwaarden betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Brink Techniek BV kan de inhoud van de Site aanpassen en onderdelen verwijderen of toevoegen. Sommige toepassingen op de Site van Brink Techniek BV bevatten bijzondere gebruiksvoorwaarden. Die bijzondere voorwaarden kunnen bepalen dat zij voor gaan op deze Voorwaarden. 

Deze Voorwaarden zijn voor de laatste keer aangepast op 27 december 2016. 

2.Rechten van intellectuele eigendom 
De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op de Site berusten bij Brink Techniek BV respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze Site. 

3.Toegestane gebruik 
Het is wel toegestaan de op de Site opgenomen formulieren en tarieven te kopieren en te gebruiken voor het doel waarvoor zij blijkens hun voorwaarden bestemd zijn. 

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brink Techniek BV het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopi?ren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken. 

Framing (van onderdelen) van de Site is zonder schriftelijke toestemming van Brink Techniek BV niet toegestaan. Hyperlinking is toegestaan mits Brink Techniek BV daarvan in kennis wordt gesteld. 

4.Aansprakelijkheid 
De op deze Site aangeboden informatie wordt met zorg door Brink Techniek BV samengesteld en onderhouden, maar Brink Techniek BV kan geen garantie geven dat de informatie volledig en juist is. Brink Techniek BV kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze Site. Brink Techniek BV is in geen geval aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de Site. 

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. 

U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle informatie die u aan ons verstrekt. 

Verwijzingen naar sites die niet door Brink Techniek BV worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Brink Techniek BV selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan Brink Techniek BV niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites. Brink Techniek BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. 

5.Privacy statement 
Tenzij anders op de Site is aangegeven, zullen de persoonlijke gegevens die u op de Site invult uitsluitend worden gebruikt voor de gebruikelijke taken en werkzaamheden van Brink Techniek BV. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven, tenzij het verband houdt met de taken en werkzaamheden van Brink Techniek BV. 

Op de Site wordt eventueel gebruik gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie waarmee Brink Techniek BV bepaalde login informatie kan opslaan en ontsluiten op het systeem van de bezoeker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. U kunt uw computer zo instellen dat deze geen cookies accepteert. 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

6.Toepasselijk recht 
Brink Techniek BV is een onderneming naar Nederlands recht. Door uw bezoek van de Site van Brink Techniek BV gaat u akkoord met de toepassing van Nederlands recht en met de beoordeling van opmerkingen, klachten en dergelijke over de Site door rechters in Nederland. 

B.Extranet voor Brink Techniek BV rechthebbenden

1.Inleiding 
De hierboven vermelde Voorwaarden zijn van toepassing, voor zover daarvan hierna niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

De informatie op het hier bedoelde Site-onderdeel (hierna: Extranet) is toegankelijk voor rechthebbenden die op eigen verzoek een Gebruikers ID en Wachtwoord van Brink Techniek BV hebben ontvangen. Zo'n Gebruikers ID en Wachtwoord moet de rechthebbende eerst persoonlijk bij Brink Techniek BV aanvragen via brief of e-mail. 

Voorts is Extranet geschikt gemaakt voor communicatie van persoonlijke gegevens die via een persoonlijke combinatie van Gebruikers ID en Wachtwoord gekoppeld zijn aan ??n specifieke rechthebbende. In eerste instantie gaat het om de applicatie inzake factuur- en orderinformatie en product- en prijsinformatie 

Niet alle browsers zijn in staat de Extranetsite te tonen. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken dient een rechthebbende te beschikken over een webbrowser die 128 bit SSL ondersteunt, bij voorkeur Internet Explorer versie 5.0 of hoger. 

2.Beveiliging, wachtwoord aanvragen 
Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot persoonlijke gegevens krijgt een rechthebbende die dat persoonlijk via brief, website of e-mail bij Brink Techniek BV aanvraagt, vervolgens per mail van Brink Techniek BV een Gebruikers ID en een Wachtwoord toegestuurd. 

Het is verstandig om Gebruikers ID en Wachtwoord zorgvuldig te bewaren, op een niet voor de hand liggende plek. Gebruikers ID en Wachtwoord zijn immers de sleutel tot de eigen gegevens op onze site en het is zaak daar even zorgvuldig mee moeten omgaan als met de eigen huissleutel. 

Eigen Gebruikers ID en Wachtwoord moeten volstrekt geheim worden gehouden. De rechthebbende met een Gebruikers ID en Wachtwoord garandeert aan Brink Techniek BV dat zijn/haar Gebruikers ID en Wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt. 

De rechthebbende moet, bij een vermoeden dat Gebruikers ID of Wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, Brink Techniek BV daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, bij voorkeur via een e-mail aan: . 

Brink Techniek BV zal de lijst met Wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het Wachtwoord. Normaal gesproken gebeurt dat op werkdagen, binnen 24 uur nadat Brink Techniek BV is gewaarschuwd. In de weekeinden vindt geen aanpassing plaats. 

Toesturing per post van een nieuw Wachtwoord geschiedt zo spoedig mogelijk. 

Op dezelfde wijze kan de rechthebbende een nieuw Wachtwoord aanvragen als hij het Wachtwoord is vergeten. 

3.Vertrouwelijkheid van gegevens 
Voor het dataverkeer via Extranet van vertrouwelijke, persoonlijke gegevens - zoals login, opvragen afrekenspecificaties (borderellen) en dergelijke - wordt encryptie gebruikt met het HTTPS-protocol. Hiermee wordt de kans op meekijken of afluisteren tot een minimum beperkt. Daarnaast dient iedere rechthebbende zich te identificeren door opgave van Gebruikers ID en Wachtwoord, voordat vertrouwelijke gegevens kunnen worden opgevraagd. 

4.Aansprakelijkheid 
Het aanvragen van een Gebruikers ID en Wachtwoord betekent dat de rechthebbende voor eigen rekening en risico zijn/haar persoonlijke gegevens via Gebruikers ID en Wachtwoord toegankelijk wil maken via Extranet, op de wijze zoals door Brink Techniek BV ter beschikking wordt gesteld. De rechthebbende is aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van Gebruikers ID en/of Wachtwoord. 

Brink Techniek BV is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het toekennen en per post verzenden van Gebruikers ID's en Wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan dan ook. 

Brink Techniek BV is ook niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het koppelen van Gebruikers ID's en Wachtwoorden aan gegevens, respectievelijk uit welk gebruik daarvan dan ook, of de onmogelijkheid daarvan, van Extranetapplicaties. 

Uitsluitend de administratieve gegevens van Brink Techniek BV , en de op basis daarvan door Brink Techniek BV verzonden schriftelijke specificaties hebben juridische waarde. 

Leliestraat 1A 8051 CX Hattem
Tel: 038 - 447 57 50
Fax: 038-447 57 59
E-mail: verkoop@brinktechniek.nl
©2022 Brink Techniek BV - Alle rechten voorbehouden - Admin